ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Χρησιμοποιούμε Cookies για τη διασφάλιση της καλύτερης περιήγησης στο www.starpharmacy.gr. Αν συνεχίσετε την πλοήγηση, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε την πολιτική μας.

Αποδοχή

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης, Ασφάλεια Συναλλαγών & Προσωπικά Δεδομένα

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΚΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», με τον διακριτικό τίτλο  STARPHARMACY.GR,η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Φαρμακοποιό Kωνσταντίνο Κοκοκιό.Η έδρα της εταιρίας μας βρίσκεται στη διεύθυνση: Λεωφόρος Καλοκαιρινού 217, Χανιόπορτα,Ηράκλειο Κρήτης με TK: 71201  ΑΦΜ :082283121 Α ΔΟΥ Ηρακλείου.

Πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των ιστοσελίδων που περιέχει, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος αυτού. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματός και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων από τους χρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Γενικά

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το starpharmacy.gr μέσω αυτού.

Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Το starpharmacy.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

Το starpharmacy.gr δικαιούται ακόμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση του starpharmacy.gr.

Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία του starpharmacy.gr να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, το starpharmacy.gr δεν εγγυάται ότι, η χρήση από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων. Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος  είναι οι ίδιες με του φυσικού  καταστήματος.

Περιορισμός ευθύνης

Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται το starpharmacy.gr. καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

To starpharmacy.gr. δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.

To starpharmacy.gr. δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα τoυ starpharmacy.gr.

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης το starpharmacy.gr.δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για το starpharmacy.gr. τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες της.

Ο παρών δικτυακός τόπος, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους χρήστες/επισκέπτες του, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, το starpharmacy.gr.δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του starpharmacy.gr,όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια,οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι το starpharmacy.gr ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των χρηστών/επισκεπτών

Οι χρήστες υποχρεούνται:

  • Να μην δημοσιοποιούν υλικό ή γενικότερα οι πράξεις που διενεργούν να μην επιφέρουν στο starpharmacy.gr ποινική ή αστική ή διοικητική ευθύνη. Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση παράνομου, ενοχλητικού, δυσφημιστικού, καταχρηστικού, απειλητικού, χυδαίου, άσεμνου, επιβλαβούς, ή οποιασδήποτε μορφής απαράδεκτου υλικού Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούν την σχετική Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους κώδικες πρακτικής.
  • Να παρέχουν αληθή προσωπικά στοιχεία και στοιχεία παράδοσης των προϊόντων. Ο κωδικός (password) που δηλώνεται κατά την εγγραφή είναι μοναδικός και προσωπικός και σε περίπτωση που διαπιστωθεί κλοπή του, θα πρέπει οι χρήστες να ενημερώσουν άμεσα το starpharmacy.gr.Σε περίπτωση δε, οποιασδήποτε αλλαγής των προσωπικών στοιχείων θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα.
  • Να μην αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υλικό και να μην αποθηκεύουν ή δημοσιοποιούν υλικό το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την συγκατάθεση του δικαιούχου.
  • Να μην δημοσιοποιούν υλικό το οποίο περιέχει οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης ή προβολής προϊόντων ή υπηρεσιών.
  • Να μην δημοσιοποιούν συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε διευθύνσεις εκτός του starpharmacy.gr

To starpharmacy.gr διατηρεί του δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσιοποίηση υλικού που δεν τηρεί τους παραπάνω κανόνες ή θεωρείται ότι θίγει τα συμφέροντα του. Επίσης για τους ίδιους λόγους είναι δυνατό να διαγραφεί υλικό το οποίο έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες παρακαλούνται να μην προσπαθήσουν να επαναδημοσιοποιήσουν το συγκεκριμένο υλικό.

Σε περίπτωση που εξαιτίας κάποιας μη συμβατής πράξης ενός χρήστη, το starpharmacy.gr θα υποχρεωθεί να καταβάλει οποιαδήποτε μορφής αποζημίωση, τότε ο συγκεκριμένος χρήστης υποχρεούται να καταβάλει το ποσό αυτό στο starpharmacy.gr.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρερχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία στο starpharmacy.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία του starpharmacy.gr, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο.

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά,downloading,μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση ,δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το starpharmacy.gr και που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι ιδιοκτησία. Το starpharmacy.gr ή τρίτων και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια starpharmacy.gr ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι' αυτά.

Προσωπικά δεδομένα

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών αυτής περιγράφουν τη διαδικασία συλλογής των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας/πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος starpharmacy.gr ,  τη χρήση των δεδομένων αυτών από starpharmacy.gr  και τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συλλέγει αποκλειστικά εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια και εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών μας και που οι ίδιοι οι πελάτες μας εκουσίως μας γνωστοποιούν.

Η συλλογή των προσωπικών πληροφοριών των πελατών μας έχει ως σκοπό τη μέτρηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, την καταγραφή των απαιτήσεων των πελατών σχετικά με τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος και εν γένει την εκτέλεση των συναλλαγών των πελατών με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Το starpharmacy.gr  δεν γνωστοποιεί σε κανένα τρίτο πρόσωπο οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο των πελατών του/χρηστών της ιστοσελίδας του χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους.

Ο πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα και πλήρως τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας θα σας ζητηθεί και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμός κινητού τηλεφώνου, η χορήγηση των οποίων σημαίνει τη συναίνεσή σας στην τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για τους εδώ αναφερόμενους σκοπούς. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως των παρόντων Όρων Χρήσεως, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών, πλην της δημοσιεύσεώς τους στον οικείο τόπο της ιστοσελίδας του. Πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος starpharmacy.gr  γίνονται όσοι εγγράφονται ως τέτοιοι μέσω της επιλογής "Νέος Πελάτης" της αρχικής ιστοσελίδας του ιστότοπου.

Το starpharmacy.gr  αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Οι χρήστες/επισκέπτες ωστόσο πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτους.

Ασφάλεια Συναλλαγών

 Για την ασφάλεια των συναλλαγών σας το starpharmacy.gr   χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL με κρυπτογράφηση 128bit. Με αυτό τον τρόπο όλες οι συναλλαγές σας συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας κρυπτογραφείται ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο. Η ψηφιακή πιστοποίηση πραγματοποιείται από την εταιρία Verisign που αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο φορέα για την ασφάλεια των συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι παρόντες όροι πώλησης ισχύουν για όλα τα προϊόντα που προμηθεύεστε από το starpharmacy.gr  , του οποίου η έδρα βρίσκεται στο 217 της Λεωφόρου Καλοκαιρινού στη Χανιόπορτα, 71201 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα (εφεξής "Προμηθευτής" ή "εμείς" ή "μας").

Μόλις κάνετε την παραγγελία σας, θα σας αποστείλουμε επιβεβαίωση ότι την έχουμε λάβει. Αυτή η επιβεβαίωση δεν συνεπάγεται ότι έχουμε αποδεχθεί την παραγγελία σας.
Εάν αποδεχθούμε την παραγγελία σας, θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ότι την έχουμε αποδεχθεί πριν σας στείλουμε τα προϊόντα. Εάν δεν είμαστε σε θέση να αποδεχθούμε την παραγγελία σας (αν για παράδειγμα κάποια προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα), θα σας ενημερώσουμε μέσω τηλεφώνου ή e-mail.
Σε περίπτωση που, αφού αποδεχτούμε την παραγγελία σας, διαπιστώσουμε ότι τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμα ή ότι υπήρξε σφάλμα τιμολόγησης στο δικτυακό τόπο μας αναφορικά με τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, διατηρούμε το δικαίωμα να μην σας αποστείλουμε τα εν λόγω προϊόντα και να σας προσφέρουμε επιστροφή χρημάτων ή άλλα προϊόντα σύμφωνα με τους κάτωθι όρους. 

Το συμφωνητικό υπόκειται σε δικαίωμα ακύρωσης εκ μέρους σας 

Ο Προμηθευτής δύναται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους πώλησης αναφορικά με μελλοντικές πωλήσεις χωρίς να σας ειδοποιήσει. Αυτό δεν επηρεάζει τις εκκρεμείς παραγγελίες.

Περιγραφή και τιμολόγηση των προϊόντων

Η περιγραφή και η τιμολόγηση των προϊόντων που παραγγέλνετε είναι όπως εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο του τη στιγμή που κάνετε την παραγγελία σας.
Εάν μετά την αποδοχή της παραγγελίας σας διαπιστώσουμε εντός 14 ημερών από την αποδοχή της ότι κανένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, έχουμε τη δυνατότητα εντός 7 εργάσιμων ημερών να ακυρώσουμε το συμφωνητικό και να σας επιστρέψουμε ή να σας πιστώσουμε εκ νέου οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί από εσάς ή έχει χρεωθεί στην πιστωτική σας κάρτα για τα εν λόγω προϊόντα. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Εάν εντός 7 ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας σας διαπιστώσουμε ότι ορισμένα προϊόντα –αλλά όχι όλα– δεν είναι διαθέσιμα, δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να σας αποστείλουμε τα εν λόγω μη διαθέσιμα προϊόντα. Σε αυτή την περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα συγκεκριμένα μη διαθέσιμα προϊόντα και να σας προσφέρουμε την επιλογή είτε να ακυρώσετε το σύνολο της παραγγελίας σας είτε να την τροποποιήσετε, υποκαθιστώντας τα μη διαθέσιμα προϊόντα με άλλα. Εάν δεν ακυρώσετε την παραγγελία σας το αργότερο εντός 14 ημερών αφότου έχετε ενημερωθεί σχετικά, θα σας παραδώσουμε τα διαθέσιμα προϊόντα σύμφωνα με τον όρο 4 κατωτέρω. Θα σας επιστρέψουμε ή θα σας πιστώσουμε εκ νέου οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί από εσάς ή έχει χρεωθεί στην πιστωτική σας κάρτα για τα μη διαθέσιμα προϊόντα ή για την ακυρωμένη παραγγελία σας (αν την έχετε ακυρώσει).

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι τιμές που αναγράφονται στο δικτυακό τόπο του STARPHARMACYείναι ακριβείς τη στιγμή που κάνετε την παραγγελία σας. Εάν εντός 14 ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας σας εντοπιστεί οποιοδήποτε λάθος τιμολόγησης αναφορικά με κάποιο ή και όλα τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό, αναφέροντας τα προϊόντα με την εσφαλμένη τιμολόγηση και προσφέροντάς σας τις εξής εναλλακτικές επιλογές:

  •  Να παραγγείλετε εκ νέου τα ίδια προϊόντα στη σωστή τιμή, Ή
  •  Να ακυρώσετε το σύνολο της παραγγελίας σας, Ή
  •  Να ακυρώσετε την παραγγελία σας για τα εσφαλμένως τιμολογημένα προϊόντα και να επιβεβαιώσετε ξανά την παραγγελία σας για τα ορθώς τιμολογημένα προϊόντα.

Εάν, εντός 14 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησής μας, δεν ανταποκριθείτε κάνοντας μία από τις άνωθι διαθέσιμες επιλογές τότε:

(Α) Εάν διαπιστωθεί ότι όλα τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι εσφαλμένως τιμολογημένα, τότε αυτομάτως ακυρώνεται ολόκληρη η παραγγελία σας και ο Προμηθευτής θα σας επιστρέψει ή θα σας πιστώσει εκ νέου οποιοδήποτε ποσό έχετε καταβάλει για τα εν λόγω προϊόντα.

(Β) Εάν διαπιστωθεί ότι μόνο ορισμένα από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι εσφαλμένως τιμολογημένα, το συμφωνητικό ανάμεσα σε εμάς και εσάς συνεχίζει να ισχύει και θα σας παραδώσουμε τα ορθώς τιμολογημένα προϊόντα, ωστόσο δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να σας αποστείλουμε τα εσφαλμένως τιμολογημένα προϊόντα. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας επιστρέψουμε ή θα σας πιστώσουμε εκ νέου οποιοδήποτε ποσό έχετε καταβάλει για τα εσφαλμένως τιμολογημένα προϊόντα.

Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, όταν ορισμένα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα και παραγγέλνετε άλλα προϊόντα από εμάς ή όταν ορισμένα προϊόντα είναι εσφαλμένως τιμολογημένα και κατά συνέπεια παραγγέλνετε τα ίδια προϊόντα στη σωστή τιμή, οι παρόντες όροι πώλησης ισχύουν για την παραγγελία και την παράδοση των εν λόγω προϊόντων, είτε η παραγγελία πραγματοποιείται μέσω του δικτυακού μας τόπου είτε με άλλο τρόπο.

Εκτός από την τιμή των προϊόντων, ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσετε και για τα έξοδα αποστολής (θα βρείτε τις σχετικές λεπτομέρειες στο δικτυακό μας τόπο πριν κάνετε την παραγγελία σας).

Πληρωμή

Η πληρωμή για τα προϊόντα και τα έξοδα αποστολής μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο του STARPHARMACY τη στιγμή που κάνετε την παραγγελία σας. Το οφειλόμενο ποσό πρέπει να εισπραχθεί πριν την ημερομηνία παράδοσης. Η έγκαιρη είσπραξη αποτελεί θεμελιώδη όρο του παρόντος συμφωνητικού και η παραβίασή της παρέχει το δικαίωμα στον προμηθευτή να ακυρώσει άμεσα το συμφωνητικό.

Δεν πραγματοποιείται καμία παράδοση μέχρις ότου εισπραχθεί εκκαθαρισμένο το οφειλόμενο ποσό

Παράδοση

Τα προϊόντα που παραγγέλνετε παραδίδονται στην καταχωρημένη διεύθυνση (διεύθυνση τιμολόγησης) που δίνετε όταν κάνετε την παραγγελία σας.
Παραγγελίες που γίνονται πριν τη 1:00 μμ. τις εργάσιμες ημέρες διεκπεραιώνονται αυθημερόν και παραδίδονται συμφώνως προς την προτιμητέα επιλογή παράδοσης, εφόσον δεν απαιτούνται συμπληρωματικοί έλεγχοι ασφαλείας και όλα τα προϊόντα υπάρχουν σε διαθέσιμα αποθέματα (εργάσιμες θεωρούνται όλες οι ημέρες εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.)

Εάν η παράδοση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στη διεύθυνσή σας για λόγους που εμπίπτουν στον έλεγχο του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής θα σας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό.

Αν σκοπίμως αμελήσετε να παραλάβετε τα προϊόντα (για λόγους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του Προμηθευτή), τότε με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος ή μέσου διαθέσιμου στον Προμηθευτή, ο Προμηθευτής δύναται:

Να αποθηκεύσει τα προϊόντα μέχρι την διεκπεραίωση της παράδοσης και να σας χρεώσει εύλογο κόστος αποθήκευσης (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης), Ή
Να πωλήσει τα προϊόντα στην καλύτερη δυνατή τιμή που μπορεί άμεσα να επιτύχει και να σας αποδώσει λογαριασμό (αφότου αφαιρέσει όλα τα εύλογα έξοδα αποθήκευσης και πώλησης) για τυχόν εισπράξεις.

Εάν δεν παραλάβετε τα προϊόντα επειδή έχετε ακυρώσει το συμφωνητικό σύμφωνα με τους εξ αποστάσεως κανονισμούς πώλησης, ο Προμηθευτής θα σας επιστρέψει ή θα σας πιστώσει εκ νέου εντός 30 ημερών οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί από εσάς ή έχει χρεωθεί στην πιστωτική σας κάρτα για τα εν λόγω προϊόντα. Εφόσον ασκήσετε το δικαίωμά σας να ακυρώσετε το συμφωνητικό, υποχρεούστε να επιστρέψετε τα προϊόντα στον Προμηθευτή. Εάν αμελήσετε να επιστρέψετε τα προϊόντα, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει τυχόν άμεσα έξοδα που προκύπτουν κατά την ανάκτηση των προϊόντων από τον Προμηθευτή ως αποτέλεσμα της εν λόγω αμέλειας.

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να σας παραδοθούν τα προϊόντα το συντομότερο δυνατό αφότου έχει γίνει αποδεκτή η παραγγελία σας. Ωστόσο, ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν υποστείτε λόγω εύλογης ή αναπόφευκτης καθυστέρησης στην παράδοση. Στην περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε καθυστέρηση το συντομότερο δυνατό και θα σας δώσει τη δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας σε αυτό το σημείο.
Εάν η συσκευασία των προϊόντων δεν φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, τότε παρακαλούμε να αρνηθείτε να τα παραλάβετε.

Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν επιπλέον φόρους, τέλη ή άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται στον τόπο προορισμού άμα τη παραλαβή των προϊόντων.
Η παράδοση εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να παραδίδουμε τα ετοιμοπαράδοτα προϊόντα εντός 24 ωρών. Λεπτομέρειες αποστολής θα βρείτε στις σχετικές σελίδες των προϊόντων.
Λόγω των διαφορετικών τελωνειακών κανονισμών σε ορισμένες χώρες, δεν εγγυόμαστε την παράδοση ορισμένων προϊόντων. Εάν τα προϊόντα αυτά επιστραφούν σε εμάς, θα ενημερώσουμε τους πελάτες και θα επιλύσουμε αναλόγως το ζήτημα.

Το κόστος παράδοσης δεν περιλαμβάνει τυχόν φόρους ή τελωνειακούς δασμούς που ενδεχομένως επιβάλλονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων. Αυτές οι χρεώσεις καταβάλλονται από τον παραλήπτη. Για όλες τις παραγγελίες άνω του 1 κιλού, τόσο για προορισμούς εντός του ελλαδικού χώρου όσο και στο εξωτερικό, επιβάλλεται πρόσθετη χρέωση παράδοσης (αυτό δεν αποκλείει τη δωρεάν υπηρεσία παράδοσής μας).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε το συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή έως και 14 ημέρες αφότου παραλάβετε τα προϊόντα (βλ. παρακάτω). Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η πολιτική έχει ορισμένα όρια και δεν ισχύει για τους επιχειρηματικούς πελάτες.
Εκτός από την περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων με εσφαλμένη περιγραφή, εάν ασκήσετε το δικαίωμα σας για ακύρωση μετά την παράδοση των προϊόντων σε σας, θα είστε υπεύθυνοι για την επιστροφή των προϊόντων στον Προμηθευτή με δικό σας κόστος. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα Επιστροφές στο δικτυακό τόπο του Προμηθευτή. Οφείλετε να επιδείξετε τη δέουσα προσοχή ώστε να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα δεν θα υποστούν ζημία εν τω μεταξύ ή κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων με εσφαλμένη περιγραφή, ο Προμηθευτής οφείλει, εφόσον ειδοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους 6.4 και 6.5, είτε να παραλάβει τα προϊόντα από εσάς είτε να σας ζητήσει να επιστρέψετε τα προϊόντα στον Προμηθευτή σύμφωνα με τη διαδικασία Επιστροφών του Προμηθευτή.

Μόλις ειδοποιήσετε τον Προμηθευτή ότι ακυρώνετε το συμφωνητικό, ο Προμηθευτής θα σας επιστρέψει ή θα σας πιστώσει εκ νέου εντός 30 ημερών οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί από εσάς ή έχει χρεωθεί στην πιστωτική σας κάρτα για τα εν λόγω προϊόντα.

Εκτός από την περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων με εσφαλμένη περιγραφή, εάν δεν επιστρέψετε τα προϊόντα όπως απαιτείται, ο Προμηθευτής δύναται να σας χρεώσει με ποσό που δεν θα υπερβαίνει το άμεσο κόστος της ανάκτησης των προϊόντων.

Δεν έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε το συμφωνητικό εάν οποιοδήποτε προϊόν έχει αποσφραγισθεί ή αφαιρεθεί από την αρχική συσκευασία του.

Προστασία Δεδομένων

Ο Προμηθευτής λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο ώστε να κρατά ασφαλή τα στοιχεία της παραγγελίας και της πληρωμής σας. 

Επιστροφές

Λάβετε υπόψη ότι κάθε προϊόν το οποίο επιστρέφεται σε εμάς εντός 10 ημερών ως ελαττωματικό ή ατελές ελέγχεται και επαληθεύεται από τους τεχνικούς μας. Όποιο προϊόν διαπιστώνεται, κατόπιν επιστροφής, ότι δεν είναι ελαττωματικό ή ατελές θα σας το επιστρέφουμε, διατηρώντας το δικαίωμα να σας χρεώσουμε για τα έξοδα επιστροφής μέσω της αρχικής μεθόδου πληρωμής σας. Σε περίπτωση που η πιστωτική σας κάρτα απορριφθεί ή έχει λήξει, θα κρατήσουμε το προϊόν/τα προϊόντα έως ότου εισπράξουμε ολόκληρο το χρηματικό ποσό για τα έξοδα επιστροφής

Όλες οι επιστροφές προϊόντων πραγματοποιούνται υπ' ευθύνη σας, συνεπώς συνιστούμε σε όλους τους πελάτες μας να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια όταν μάς επιστρέφουν τα προϊόντα τους, διασφαλίζοντας, παραδείγματος χάριν, ότι τα προϊόντα φέρουν τα σωστά στοιχεία αποστολής, είναι κατάλληλα συσκευασμένα και μεταφέρονται από αξιόπιστο μεταφορέα.

Cookies

Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και το Starpharmacy.gr χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος περιηγείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Tα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία σημαντικών ενοτήτων του site.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα – δικτυακό τόπο που επιθυμεί.

Τα cookies δεν δημιουργούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά η πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας καθίσταται πάρα πολύ δύσκολη.

Ισχύουσα Νομοθεσία και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι πώλησης και η αποστολή των προϊόντων υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία και τα ελληνικά δικαστήρια θα έχουν δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το συμφωνητικό.